یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:37 ب ظ

.

Image
معرفی واحد

بخش اطفال در طبقه همکف قرار گرفته است .این بخش شامل دو اتاق چهار تخت ،شش اتاق سه تخت و سه اتاق تک تخت می باشد . اتاق معاینه ، انبار تجهیزات وآبدار خانه نیز جهت بیماران و همراهیان در نظر گرفته شده است .

اتاق ها دارای امکانات رفاهی کامل شامل سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون دیجیتال ویخچال می باشد.سیستم HIS نیز در این بخش قابل دسترس می باشد .

کنار هر تخت یک عدد تخت تا شوجهت استراحت همراه بیمار فراهم شده است .

هر تخت دارای یک کنسول و هر کنسول شامل اکسیژن مرکزی .ساکشن مرکزی وسیستم احضار پرستار می باشد .در این بخش علاوه بر سایر تجهیزات اختصاصی بخش اطفال فضای سرپوشیده در پشت بخش وجود دارد که جهت رعایت حال مادران تعبیه شده است.