یکشنبه 03 بهمن 1400, 2:43 ب ظ

.

Image
معرفی واحد
 1. واحد مدارک پزشکی
 2. شرح وظایف واحد:
 • تهيه ، كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط
 • نظارت بر عملكرد مسئولين پذيرش، بايگاني، آمار و كدگذاري و مجموعه آنها
 • ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها
 • پيش بيني و برآورد مقدار مورد نياز براي مصارف بلند مدت فرم هاي مورد نياز مدارك پزشكي بيماران
 • تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق
 • ارائه گزارش مشكلات واحد كمبود ها ( نقاط قوت و نقاط ضعف ) به مسئول مافوق
 • پاسخگويي به مشكلات مراجعين به واحدهاي تحت سرپرستي از نحوه عملكرد و برخورد پرسنل
 • ابلاغ كليه دستورالعملهاي واصله از مدير مافوق به كليه مسئولين و پرسنل واحدهاي تحت سرپرستي خود جهت آگاه سازي پرسنل از مجموعه قوانين جديد
 • تنظيم بايگاني مستندات و سوابق مكاتبات اداري مرتبط
 • سازماندهي نيروهاي انساني در كليه واحدهاي تحت سرپرستي
 • ارزيابي عملكرد كاركنان در واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظوراجراي سيستم تشويق و تنبيه و  ايجاد انگيزه
 • نياز سنجي آموزشي پرسنل بخش مدارك پزشكي
 • برگزاري منظم و مداوم جلسات كميته مدارك پزشكي و تنظيم صورت جلسات و پيگيري مصوبات آن
 • پيگيري و پياده سازي جديد ترين تكنولوژي و فناوري در واحد مدارك پزشكي
 • پيگيري در جهت جذب نيروي انساني متخصص و بكارگيري نيروها در رديف هاي جذب شده اختصاصي
 • همكاري در زمينه انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي
 • رعايت اصول اخلاق حرفه اي
 • ايجاد هماهنگي بين كاركنان بخش مدارك پزشكي با ساير قسمت هاي بيمارستان
 • انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق
 • نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
 • شركت در كلاسهاي آموزشي، جلسات عمومي مدارك پزشكي و كميته هاي بيمارستاني مرتبط
 • انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد
 1. مسئول واحد
 2. نام و نام خانوادگی : مریم مدیری
 3. سمت : کارشناس مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت
 4. تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی
 5. سابقه خدمت :15سال
 6. تلفن داخلی:140