تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 18:24 ب ظ

برای دریافت هر یک از فرآیند ها بر روی آن کلیک کنید

پیوست ها :
Download this file (_____ت_î___» _ت_à_ê_____î _____د_»_î___د__ _»__ _د.pdf)دانلود[فرآیند آموزشی فراگیران در بخص اورژانس]427 kB
Download this file (_____ت_î___» _د___ز_ذ_د__ _ذ_î _ê_د_____ç _____د_».pdf)دانلود[فرآیند ارتباط بی واسطه فراگیران با معاون آموزشی]245 kB
Download this file (_____ت_î___» _س_ذ_ز_î _»___د____ _ê _ز_ص___î__ _«__.pdf)دانلود[فرآیند ثبت، گزارش دهی و تحلیل خطای فراگیران]420 kB
Download this file (_____د_î___» ___ç_ذ___î _ت_à_ê_____î _ذ_د___î___î _»__ _ç_à_ر_د___î_ç_د_î _ذ_î__ _»___ê_ç _ç_د_î _à_«_ز____ _______ر_î.pdf)دانلود[فرایند رهبری آموزشی بالینی]263 kB
Download this file (فرایند آموزش به بیمار.pdf)دانلود[فرایند آموزش به بیمار]300 kB
Download this file (فرایند ارزشیابی و بازخورد عملکرد یاددهی.pdf)دانلود[فرایند ارزشیابی و بازخورد عملکرد یاددهی]233 kB
Download this file (فرایند ارزشیابی و بازخورد عملکرد.pdf)دانلود[فرایند ارزشیابی و بازخورد عملکرد]233 kB
Download this file (فرایند ارزیابی و بازخورد عملکرد یادگیری.pdf)دانلود[فرایند ارزیابی و بازخورد عملکرد یادگیری]269 kB
Download this file (فزاینذ همکاری گزوه های مختلف پششکی.pdf)دانلود[فرآیند همکاری گروه های مختلف پزشکی]358 kB