تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 17:46 ب ظ

شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی( EDO ) بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی حکیم
واحد توسعه آموزش بالینی ( EDO ) بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی حکیم در راستای سیاست‌های وزارت متبوع و با هماهنگی با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ( EDC ) هم‌زمان با شروع فعالیت معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان باهدف ارتقای کیفیت آموزش در حیطه‌های برنامه‌ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش، دانش‌پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت‌علمی ، اخلاق حرفه‌ای، آموزش مجازی تشکیل و با کمک کمیته‌های فعال زیرمجموعه بر اساس شرح وظایف معین در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت خواهد کرد.
برنامه‌ریزی آموزشی
۱- برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان
۲- مشارکت با EDC دانشگاه در استانداردسازی برنامه‌های آموزشی
۳- پایش مستمر عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزشی
۴- پیگیری و اجرای طرح‌های مربوط به بهینه کردن تجهیزات و امکانات آموزشی
۵- مشارکت در توسعه روش‌های نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )، توسعه آموزش مجازی و تهیه Log Book.
۶- نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت‌علمی و تهیه منابع آموزشی موردنیاز اعضای هیئت‌علمی
رشد و بالندگی اعضای هیئت‌علمی
۱- برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء توانمندی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی
۲-مشارکت با EDC در اجرای نیازسنجی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه اعضای هیئت‌علمی
۳- برنامه‌ریزی در جهت آشنایی اعضاء هیئت‌علمی با روش‌های نوین آموزشی و آموزش مجازی.
ارزشیابی
۱- مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه‌های آموزشی .
۲- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیئت‌علمی .
۳- مشارکت در برگزاری روش‌های نوین ارزیابی دانشجویان
پژوهش در آموزش
۱- ترغیب اعضای هیئت‌علمی جهت انجام طرح‌های پژوهش در آموزش
۲- ارائه مشاوره درزمینهٔ اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش
آموزش مجازی
۱- برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین آموزش مجازی
۲- هدایت و نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای آموزش‌های مجازی نوین ( E-learning & Tele-medicine)
۳- مشارکت در برنامه‌ریزی جهت تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز جهت ارائه آموزش‌های مجازی
۴- تلاش در جهت ارتقاء و کاربردی کردن آموزش‌های مجازی
۵- استفاده از دانش و تجربیات اساتید مجرب سایر مراکز دانشگاهی کشور با استفاده از ارتباطات مجازی
اعضای پیشنهادی EDO:
۱- معاون آموزشی بیمارستان ( به‌عنوان مسئول EDO )
۲- مدیران گروه‌های فعال آموزشی بیمارستان (از اعضاء هیئت‌علمی)
۳- تعدادی از اعضای هیئت‌علمی بیمارستان ( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقه‌مند به آموزش پزشکی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان جهت کمیته‌های دفتر توسعه.
۴- تعدادی از اعضای هیئت‌علمی جهت واحد توسعه پژوهش‌های بالینی بیمارستان.دانشکده مربوطه ( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقه‌مند به پژوهش )
۵- تعدادی از کارشناسان EDO ( ترجیحاً از کارشناسان فعال آموزشی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریاست بیمارستان.
۶- تعدادی از دانشجویان فعال جهت کمیته دانشجویی.