تقویم روز
امروز سه شنبه 6 خرداد ماه 1399 ساعت 07:23 ق ظ
فرم نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از ذی نفعان بیمارستان حکیم(پیمانکاران)
 1. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 2. نام شرکت و حیطه فعالیت:
  ورودی نامعتبر
 3. 1-آیا بیمارستان شرایط لازم در مناقصه /فرایندرا فراهم نموده است؟
  ورودی نامعتبر
 4. 2-آیا بیمارستان همکاری لازم را با نماینده قانونی شرکت انجام داده است؟
  ورودی نامعتبر
 5. 3-آیا بیمارستان در خصوص شرایط مکان فیزیکی جهت نماینده اقدام نموده است؟
  ورودی نامعتبر
 6. 4-در صورت توضیح اضافه نظرات خود را مرقوم فرمائید؟
  ورودی نامعتبر
 7. هرگونه پیشنهادات و انتقادات :
  ورودی نامعتبر
 8. کد امنیتی
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر