یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:18 ب ظ

.

7013

 

فرایند پذیرش در بخش های بالینی مرکز

 

1-ورود بیمار با دستور پزشك مبني بر بستري در بخش

2-بررسي دستور پزشك از نظر تاریخ بستری، انطباق مشخصات برگ دستور بستري با هويت بيمار و طرف قرارداد بودن پزشك(ماما يا پرستار-1 دقیقه)

3-آيا تخت خالی در بخش وجود دارد؟

3-1در صورت عدم تخت خالی:

تماس با پزشک معالج جهت تعیین تکلیف در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بیمار(پرستار /ماما مسئول بیمار)

در صورت عدم پاسخگویی پزشک معالج، ویزیت بیمار توسط پزشک اورژانس و تعیین تکلیف در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بیمار در سرویس آنکال

2-3-در صورت تخت خالی:

4- اطمينان از صحت برگ دستور بستري و تكميل فرم دستور بستري با ذكر نام و نام خانوادگي بيمار، نام پزشك ، بخش بستري و تاريخ سپس راهنمايي بيمار/ همراهي جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش (ماما يا پرستار(در كليه شيفت ها)-1 دقیقه)

5-دريافت برگ دستور بستري و ثبت مشخصات بيمار در HIS ، بر اساس يك مدرك معتبر (كارت ملي، شناسنامه ، دفترچه بيمه) تهیه کپی دفترچه و در مورد بیماران زایمانی علاوه بر مورد فوق کپی شناسنامه پدرو مادر نوزاد والصاق به پرونده (متصدي پذيرش (در كليه شيفت ها)-5تا 10 دقیقه)

6-تحويل پمفلت معرفي مرکز به بيمار /همراهي (متصدي پذيرش (در كليه شيفت ها)-1 دقیقه)

7-تحويل پرونده، دستبند شناسايي به بيمار / همراهي و آموزش در زمینه تحويل پرونده به بخش( متصدي پذيرش-1دقیقه)

8-مطابقت مشخصات پرونده با مشخصات دستبند شناسايي و اظهارات بيمار (ماما يا پرستار(در كليه شيفت ها)-1 دقیقه)

9-بستن دستبند شناسايي به دست بيمار و اطلاع رساني در مورد ضرورت وجود آن تا زمان ترخيص و گرفتن امضاء یا اثر انگشت از بیمار در گزارش پرستاری ماما يا پرستار مسئول- 2 دقیقه

10-در اختيار بيمار قرار دادن لباس و كمك به وي براي پوشيدن لباس پس از معرفي خود و رعايت حريم خصوصي(كمك بهيار يا خدمات بخش – 5تا 10 دقیقه)

11-آموزش در مورد مسائل غيرباليني بخش (ساعت ملاقات، ساعت سرو غذا، لزوم همراه داشتن دفترچه بيمه، محل نمازخانه، محل سرويس بهداشتي، نحوه استفاده از چراغ روشنايي اتاق ، فروشگاه و ...)، طرز كار زنگ احضار پرستار، ممنوعيت مصرف سيگار در بخش و پوشش كاركنان بخش(كمك بهيار يا خدمات بخش (در كليه شيفت ها)- 3 دقیقه )

12-معرفي خود و ثبت شماره تخت ،نام پزشک و پرستار روي تابلوي كنار تخت، آموزش در مورد زنگ احضار پرستار ، بيماري و اقداماتي كه بايد

انجام شود و ثبت گزارش پذیرش بیمار و آموزش های ارائه شده در گزارش پرستاری(پرستار يا ماماي مسئول بيمار- 3 تا 5 دقیقه)