یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:41 ب ظ

.

7013

فرایند ارائه خدمات در اورژانس

1- ورود بیمار به اورژانس

2-تعیین سطح تریاژ(پرستار تریاژ/ماما/پرستارمسئول بیمار)

3-بیمارانی که در سطح 5 تریاژ قرار بگیرند؟

ارجاع به درمانگاه و ویزیت توسط پزشک- 60دقیقه

4-بیمارانی که در سطح 4 تریاژ قرار بگیرند؟

ویزیت این بیماران در اتاق پزشک صورت می گیرد

1-4 ویزیت و نوشتن دستورات دارویی دردفترچه یا سرنسخه(پزشک اورژانس-5 دقیقه)

2-4 تهیه داروها ی تجویز شده از داروخانه(همراه بیمار /در صورت نداشتن همراه ،خدمات اورژانس-15 دقیقه)

3-4 اجرای دستورات دارویی در واحد تزریقات(پرستار تزریقات- متناسب با دستور پزشک و نوع دارو )

5-بیمار انی که سطح 2 و3 تریاژ قرار بگیرند؟

ویزیت در داخل اورژانس انجام می شود و پرونده بستری تشکیل می شود، (طب اورژانس/ پزشک اورژانس-با توجه به سطح تریاژ بین 10تا 30دقیقه)

6-بیمارانی که در سطح 1 قرار بگیرند؟

انتقال بیماربه اتاق CPR و تحویل بیمار به پرستار و طب اورژانس/ پزشک اورژانس(پرستار تریاژ- کمتر از 1 دقیقه و اعلام کد 99)

7- تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس (پزشک متخصص / پزشک اورژانس)