یکشنبه 03 بهمن 1400, 2:55 ب ظ

.

7013

 

فرایند ترخیص بیمار از مرکز

 

1-ارائه آموزش هاي لازم به بيمار در زمينه علائم خطر، زمان مراجعه بعدي، ميزان، مدت زمان و نحوه صحيح مصرف دارو در منزل، تغذيه و مراقبت هاي لازم در منزل به صورت مكتوب و ثبت در فرم آموزش به بيمار(پزشك معالج (در زمان ويزيت ترخيص)-5دقیقه)

2-چك دستور ترخيص در پرونده پس از رويت دستور پزشك مبني بر ترخيص بيمار (پرستار يا مامای مسئول بیمار -2 دقیقه)

3-ارائه آموزش هاي لازم در زمينه علائم خطر، زمان مراجعه بعدي، ميزان، مدت زمان و نحوه صحيح مصرف دارو، تغذيه و مراقبت هاي لازم در منزل با زبان ساده و ثبت در فرم آموزش به بيمار(ماما يا پرستار مسئول بيمار-5دقیقه)

4-تكميل پرونده بيمار و ثبت كليه خدمات در HIS پس از چك دستور پزشك وارسال پرونده به ترخیص(پرستار يا ماماي مسئول بيمار/منشی بخش- 10 تا 30 دقیقه)

5-اگر ترخیص در شیفت صبح یا عصر باشد؟

ارسال پرونده بيماران ترخيصي به واحد ترخیص پس از اطمينان از ثبت كليه خدمات در HIS و پس از تفكيك فرم خلاصه پرونده و يك نسخه از فرم آموزش به بيمار(پرستار/ مامای مسئول بیمار /منشي بخش-3 دقیقه)

6-ارجاع پرونده بيمار به واحد ترخيص، پس از محاسبه پرسنل حسابداري (واحد درآمد)- 10 دقیقه

7-راهنمایی همراهی برای ارجاع به واحد ترخیص (پرستار مربوطه یا منشی )

8-تحویل برگ خروج به همراهي بيمار، پس از انجام تسويه حساب پرسنل واحد ترخيص یا پذیرش اورژانس- 5دقیقه

9-تحويل يك نسخه از برگ آموزش به بيمار، خلاصه پرونده و پمفلت آموزشي در رابطه با بيماري به بيمار(هر روز قبل از خروج بيمار ترخيص شده از بخش)(منشی بخش یا پرستار و مامای مسئول بیمار – 2 دقیقه )

در مورد نوزادان    

              

9-1 تحويل كارت واكسن به مادر نوزادان بستري در بخش نوزادان و NICU (منشی بخش یا پرستار و مامای مسئول بیمار -1دقیقه )                      

9-2 تحويل دفترچه مراقبت هاي بهداشتي و كارت واكسن نوزاد در بخش زنان و جراحي زنان بعد از زايمان و سزارين(منشی بخش یا پرستار و مامای مسئول بیمار – 1 دقیقه )              

10-تحویل رسید خدمات پاراکلینیک آماده نشده در زمان ترخیص ، ثبت آدرس و شماره تماس بیمار در دفتر مخصوص و ارائه آموزش لازم به بیمار و همراهی(منشی بخش یا پرستار و مامای مسئول بیمار -2 دقیقه )                      

11-دفع دستبند شناسايي در سطح زباله عفوني(پرستار، ماما يا بهيار مسئول بيمار (در كليه شيفت ها)- 30 ثانیه)

12- خروج از مرکز، پس از دريافت و كنترل برگ خروج از بيمارستان توسط نگهبان