یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:45 ب ظ

.

7013

ارزش های مرکز

  • رعایت شئونات حرفه ای وانطباق با امور پزشکی
  • پایبندی به اصول وارزش ها وکرامت انسانی
  • رضایتمندی بیماران و کارکنان
  •  حمایت از خلاقیت ونوآوری
  • بهرمندی عادلانه از خدمات
  • دسترسی عادلانه به خدمات
  • ارتقاءکیفیت درتمام سطوح