یکشنبه 03 بهمن 1400, 4:05 ب ظ

.

7013

 

منشور حقوق کارکنان

 

از آنجائی که توفیق خدمت به بیماران و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است؛ کارکنان بیمارستان برای ارائه خدمت به بیمار همراه با احساس رضایتمندی و خودشکوفایی از حق و حقوقی برخوردارند که تحت عنوان منشور حقوق پرسنل بوده و در مرکزآموزشی و پژوهشی حکیم نیشابور به شرح ذیل می باشد:

 • حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در راستای تحقق اهداف، رسالت و استراتژی
 • حق استفاده از حقوق و مزایا طبق قانون و مقررات اداری
 • حق استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی استعلاجی و مرخصی ساعتی بر طبق قوانین اداری
 • حق برخورداری از آموزش های تکمیلی ضمن خدمت و تخصصی
 • حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده وظیفه شغلی خود
 • حق برخورداری از رفتار محترمانه از سوی بیمار و همراهیان
 • حق رسیدگی به مسایل و مشکلات شغلی از طرف مسئولین رده بالا
 • حق انجام وظیفه در محدوده قانونی
 • حق امنیت شغلی و مساعدت قضایی از سوی مسئولین مربوطه
 • حق برخورداری از ماده 607 ، 608 و 609 قانون اساسی (قانون تمرد نسبت به مأمورین دولتی و هتک حرمت اشخاص) و حمایت قانونی در قبال تهدید و توهین افراد
 • حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در محدوده شرع و قانون
 • همه
 • ا
 • آ
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • س
 • ش
 • ص
 • ض
 • ط
 • ظ
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی
 • ء