یکشنبه 03 بهمن 1400, 4:18 ب ظ

.

Image
معرفی واحد

داروخانه مرکزمسؤولیت تأمین داروهای مورد نیاز كلیه بخشها را عهده دار می باشد که به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می نماید.

همچنین نیازهای دارویی كلیه بیماران بستری و سرپایی بیمارستان را برطرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستان ها نیز می باشد.

داروهای مرکز بر اساس فارماکوپه دارویی تایید شده در کمیته دارو می باشد که در صورت نیاز به داروی جدید ،توسط پزشک معالج فرم تکمیل و پس از طرح در کمیته دارو تهیه می گردد.

این مرکز دارای دو داروخانه سرپایییکی واقع در اورژانس ویکی  واقع در کلینیک تخصصی خیام و داروخانه مرکزی که در سالن اصلی مرکز قرار گرفته است می باشد.

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی وكلینیك ویژه در اختیار مراجعه كنندگان قرار می گیرد.