تقویم روز
امروز سه شنبه 23 مهر ماه 1398 ساعت 17:56 ب ظ

محمد علی عابدی

سمت : مدیر مرکز

سوابق تحصیلی:کارشناس پرستاری

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

سوابق علمی:

کسب گواهینامه  موفقیت در دوره های مدیریت بحران

کسب گواهینامه موفقیت در دوره های بهبود کیفیت

کسب گواهینامه موفقیت در دوره های توانمندی مدیران

  

سوابق کاری:

سوپروایزر بالینی بیمارستان واسعی سبزوار

سوپروایزر آموزشی بیمارستان واسعی سبزوار

سوپروایزربالینی بیمارستان حکیم نیشابور

سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان حکیم نیشابور

مدیریت  مرکز حکیم