یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:00 ب ظ

.

Image

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل ملک پوریان

متولد : 1359

سمت : سرپرست مدیریت خدمات پرستاری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم

تحصیلات :

کارشناسی پرستاری

کارشناس ارشد علوم سیاسی

سوابق کاری :

روابط عمومی بیمارستان

کارشناس ایمنی بیمارستان 

سوپروایزربالینی بیمارستان

مسئول بهبود کیفیت بیمارستان

تلفن : 440-42638001

Image