سه شنبه 4 تیر 1400, 3:36 ب ظ

.

نام ونام خانوادگی : محمد علی عابدی

سمت : مدیریت مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم

تحصیلات :

کارشناسی پرستاری 

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده 

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

سوابق شغلی:

سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر بالینی بیمارستان واسعی سبزوار به مدت 4 سال

سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم به مدت 4 سال 

سرپرستار اورژانس مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم به مدت 1 سال

مسئول دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم به مدت یک سال

مدیر داخلی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم از سال 1391 تا کنون

شماره تماس : 101-42638001-051

 

Image