به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم کارگاه علمی کرونا ویروس( اومیکرون) در این مرکز برگزار شد.

با توجه به اهمیت شیوع واریانت اومیکرون در جهان، در روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته گذشته، کارگاه علمی تحت عنوان " کرونا ویروس( اومیکرون)" در این مرکز برگزار گردید.

در این کارگاه مطالب لازم در خصوص ویژگی های سویه اومیکرون، شیوع اومیکرون، اهمیت واکسیناسیون و دوز بوستر به پرسنل این مرکز ارائه گردید.

گفتنی است: این کارگاه با حضور پرسنل بخش درمانی در سالن همایش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم برگزار شد.

8 2 
7 6