سرپرست مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم ازانتخاب بخشNICU به عنوان بخش نمونه مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی در فروردین 1400حکیم خبر داد

دکتر محمد رضا مرادقلی افزود : به پاس زحمات و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمتکش بخشNICU ، این بخش به عنوان بخش نمونه مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم در راستای ارتقاء رضایتمندی مراجعین و کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی و شاخص های اعتبار بخشی در فروردین 1400 انتخاب شدند و از مسوولین و پرسنل این بخش تقدیر و تشکر به عمل آمد.

1

 

3