برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی فشارخون درمرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی حکیم با شعار "با اندازه گیری دقیق فشارخون وکنترل آن طول عمربیشتری داشته باشید"

مدیر مرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی حکیم از برگزاری مراسم گرامیداشت روزجهانی فشارخون بالادر این مرکزخبرداد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم محمد علی عابدی بیان کردند : امروزه فشارخون بالا یکی از بیماریهای شایع وخطرناک در جوامع بشری می باشد . یکی ازموانع مهم درکنترل موثر فشارخون بالا ،عدم اطلاع مردم از بالابودن میزان فشارخون خودشان است. در این راستا مرکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی حکیم در روز جهانی فشارخون که مصادف با 27 اردیبهشت می باشد بارعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به برپایی ایستگاه سلامت نمود. باتوجه به شعارروز جهانی فشارخون ضمن اندازه گیری فشارخون مراجعین وهمراهیان بیماران ، آموزش در خصوص خودمراقبتی وتاثیر آن برکنترل فشارخون وهمچنین نحوه اندازه گیری فشارخون بافشارسنج های دیجیتال درمنزل توسط مسئول آموزش سلامت بیمارستان ارائه شد. همچنین در راستای ارتقای سلامت کارکنان اندازه گیری فشارخون پرسنل باهمکاری رابطین آموزش به بیمار بخشهای بالینی انجام شد.

محمدعلی عابدی در پایان ضمن تشکراز دست اندرکاران برگزارکننده این مراسم افزودامیدواریم باافزایش سطح آگاهی مردم وآموزش شیوه زندگی سالم بتوانیم در کاهش ابتلا به این بیماری اقدام موثری انجام دهیم .