همزمان با هفته پویش ملی مبارزه با سزطان عیادت ودلجویی از بیماران بخش شیمی درمانی توسط تیم مدیریتی بیمارستان حکیم انجام گرفت.

دراین دیدار که به همت واحد آموزش بیمار صورت گرفت،ریاست و مدیریت ومترون بیمارستان حکیم با اهدای شاخه گل اربیماران این بخش دلجویی نمودند وازنزدیک  درجریان مشکلات این عزیزان قرارگرفتند ودر پایان برای این عزیزان درخواست سلامتی از پیشگاه خداوند متعال نمودند.