یکشنبه 03 بهمن 1400, 4:04 ب ظ

.

Image

دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی حکیم(EDO )

يک واحد آکادميک است که به عنوان هسته آموزشی مرکز فعاليت می نمايد. دفتر توسعه مرکز( EDO آمادگی دارد به کليه کسانی که نياز آموزشی دارند سرويس دهی کند و در اين راستا برای ارائه خدمات اولويت وابسته به دانشگاه بوده، که زير نظر معاون آموزشی بيمارستان EDOهای تعيين شده خود را در نظر می گيرد. و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عمل می نمايد.