یکشنبه 03 بهمن 1400, 3:03 ب ظ

.

Image
چشم انداز

چشم انداز

دفتر توسعه آموزش مرکز، واحدی نوآور در حوزه آموزش پزشکی در سطح کشور است که مراقبت از سلامت بيماران را از طريق بکارگيری علم آموزش پزشکی و بهبود فرايند های ياددهی و يادگيری در تمامی عرصه های بالينی بيمارستان ارتقاء می بخشد.